ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 235 คน)
 

ประเด็นความเหลื่อมล้ำในสังคม/ปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดิน

            นับแต่อดีต ดินและน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การผลิตในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทย มีผู้ที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตรจำนวน  11.34  ล้านคน  คิดเป็นสัดส่วน  14.42 เปอร์เซ็นต์ของประชาการ ซึ่งมากกว่าอาชีพอื่นทั้งหมด รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับเรื่องที่ทำกินและน้ำ เป็นอันดับต้น ๆ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ  เพื่อคลี่คลายปมความขัดแย้งและแตกแยกของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

            รัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ เร่งสร้างความสุขสงบให้กับคืนมา โดยออกคำสั่ง คสช.ที่ ๓/๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ขึ้น และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นร่วมอย่างอิสระจากตัวแทนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวม ๑,๐๒๒ ครั้ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกำหนดเป็นกติกาและให้ทุกคนเคารพในเรื่องเดียวกัน อันเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน ทำให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาจากผลการรับฟังทันที อาทิเช่นการออกกฎหมายช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำสัญญากับนายทุนอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีมาตรการธนาคารที่ดินของรัฐเป็นทางเลือก การเร่งรัดจัดทำแผนที่ เกษตรกรแบบออนไลน์เพื่อนำเกษตรกรไทยก้าวไปสู่  ไทยแลนด์  4.0  การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ หรือ ศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร  สร้างอำนาจการต่อรอง และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  มีการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมระหว่างภาคธุรกิจ ภาคโรงแรม ภาคเกษตรกรรมและชุมชน และส่งเสริมให้มีการรวมตัวในรูปแบบสหกรณ์  ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืน

            และนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสะท้อนปัญหาและการแก้ปัญหาบางส่วนเท่านั้น ยังมีความต้องการของประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่รัฐบาลกำลังศึกษาและเร่งดำเนินการ อาทิเช่นการจัดตั้งกระทรวงน้ำ และธนาคารที่ดิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยมีความสุข มีอนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการครอบครองที่ดินและบริหารจัดการน้ำ ทำให้ประชาชนมีความเสมอภาค เข้าใจ ยอมรับ มีส่วนร่วมต่อการสร้างสันติสุขด้วยตัวเอง จากกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่

            สามัคคีปรองดอง คือการทำให้คนที่คิดต่างกันอยู่ร่วมกันได้ในกรอบสังคมที่กำหนด อาจจะไม่ใช้เป็นกฎหมาย แต่อาจเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมที่เรากำหนดร่วมกัน เห็นผลจริง สัมผัสได้ เพราะปรองดองเป็นของประชาชน

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี