ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

            สาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การแบ่งฝ่ายและความขัดแย้งคือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ การกระจายรายได้ระหว่างประชาชนในสังคมเมืองกับสังคมชนบท

            รัฐบาลได้กระจายรายได้สู่ชนบท เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต โดยดำเนินโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน การอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขายและช่องทางการตลาดใหม่  (E-commerce) อบรมให้ความรู้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จัดหาช่องทางการตลาดและส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้า/ บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม) โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น ระยะยาว และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบ ขับเคลื่อนการดำเนินการสำหรับพืชสำคัญทั้ง ๕ ชนิดดังกล่าว สำหรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำได้ดำเนินมาตรการแก้ไข ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ปรับลดราคาจำหน่าย ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพตนเองเพื่อการแข่งขันในการส่งออกไปยังตลาดโลก

            การกระจายความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับ SMEs โดยมีองค์กรให้คำปรึกษาพัฒนาศักยภาพ  SMEs ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรและจัดประชุมการรณรงค์ให้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Marketplace) ส่งเสริมการส่งออกการตลาดออนไลน์ โดยภาคเอกชนร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามแผนเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุกทั้งตลาดซื้อขายทั่วไปและตลาดออนไลน์  (Physical  and  Digital  market) / ปรับโครงสร้างการค้าสู่ภาคบริการ  (Trade  in  Services) / สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก  (Value  Creation) / ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ  (Outward  Investment) / ส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนา ช่องทางการค้าออนไลน์และยกระดับ  Thaitrade.com  ให้เป็นนตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอย่างครบวงจร

            การดำเนินการในประเด็นสำคัญเหล่านี้หากได้รับการดูแลและแก้ไขจะเป็นแนวทางที่จะนำมาสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิต และความกินดีอยู่ดีของประชาชน

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี