ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 363 คน)
 

ประเด็นด้านการเมือง

            ประชาธิปไตย  คือ  ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่ใช้อำนาจบริหารรัฐจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่ใช้หลักความเสมอภาค คือความเท่าเทียมกันในฐานะประชากรรัฐที่มีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เสมอภาคกัน ไม่มีแบ่งชนชั้นหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้หลักนิติธรรม คือการใช้หลักกฎหมายเดียวกัน เป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันเพื่อความสุขสงบ โดยใช้หลักเหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหา ที่มีหลักการประนีประนอม และรับฟังเสียงข้างน้อยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อผสานความร่วมมือและประโยชน์สุขร่วมกัน

            ประเทศไทย มีการปกครองแบบประชาธิปไตยตามหลักการข้างต้นมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระแสประชาธิปไตย ดำเนินการแบบขึ้น ๆ ลง ๆ ด้วยความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นักการเมืองและกลุ่มพิทักษ์ประโยชน์สะสมมายาวนาน จนถึงปัจจุบันที่รัฐบาล มีแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบ ป.ย.ป.คือ การปฏิรูป ยุทธศาสตร์ และการปรองดอง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ผลสรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะโดยรวมพบว่า ตัวแทนประชาชนต้องการให้มีบรรยากาศเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งด้วยการสร้างความปรองดองและการปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยยึดหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อีกทั้งเร่งรัดในการพิจารณาคดีทางการเมืองให้เสร็จสิ้น โดยยึดหลักปรองดองที่ไม่ช่นิรโทษกรรม และให้วาง  Road  map  การนำไปสู่การเลือกตั้งที่มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับดำเนินกระบวนการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม พัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีนักการเมืองมืออาชีพที่พึงประสงค์ มีอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่สร้างวาทกรรมที่ทำให้เกิดการเกลียดชัง (Hate  speed) และยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๒๑๙  สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเมือง องค์กรอิสระให้มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้และมีความเป็นกลาง  และที่สำคัญผู้แทนประชาชนเสนอให้ใช้รูปแบบประชาธิปไตยที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

            ความต้องการจากข้อเสนอข้อคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในเบื้องต้น คือ มาตรฐานทางความคิดที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการเมืองของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน ที่รัฐบาลได้เร่งรัดสร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้ง โดยทุกฝ่ายควรทำความตกลงกันเพื่อให้ได้กระบวนการและแนวทางขจัดปัญหาตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนตลอดจนการแสดงเจตจำนงทางการเมืองให้ชัดเจนตามกรอบในรายงานของ สถาบันพระปกเกล้า (๒๕๕๕) ในอันที่จะทำให้เกิดพลังอย่างเป็นรูปธรรมที่จะสร้างความปรองดองของชาติได้ และส่งผลให้การเมืองไทยสามารถก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในหลักการ  สร้างความสงบสุขแก่สาธารณะและประชาชนได้ครบถ้วนตามความคาดหวังของชาวไทย

            ขอเชิญร่วมเวทีสัญญาประชาคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้และดำเนินการเพื่อความสงบสุขสืบไป

                        "ความจริงใจของรัฐบาล คือ การสร้างความปรองดองให้เป็นของประชาชน”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี