ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี 2560

วันที่ 3 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 389 คน)
 

            นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 31 วัดบ้านกุ่ม ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวนรุ่นละ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ตระหนักในคุณงาม ความดี มีความรู้คู่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติดและรู้จักปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และต่อสังคม ด้วยการประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี