ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อความสามัคคีปรองดองประเด็น ด้านการต่างประเทศ

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

ประเด็น ด้านการต่างประเทศ

            ๑.ปัจจุบันความขัดแย้งด้านการต่างประเทศทั่วโลก  มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโลก ทุกประเทศไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาแรงงาน และการค้ามนุษย์  นับเป็นกลไกสำคัญที่ประเทศมหาอำนาจใช้ในการแสดงบทบาทของตนในประชาคมโลก โดยประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน  เพื่อป้องกันการใช้ประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นข้ออ้างในการกดดันและแทรกแซงทางการเมืองในประเทศ

            ๒.ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ส่งเสริม และปกป้องสิทธิของแรงงานในประเทศไทยทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียม ดำเนินตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘,พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ๒๕๕๘, แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่ ๓ ด้านความสัมพันธ์ทางการทูต ได้รักษาความสัมพันธ์ทางการทูต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความนิยมกับต่างประเทศในทุกระดับ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้นานาประเทศรู้จักและชื่นชมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย  ทางด้านประเทศเพื่อนบ้าน มีการส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาเป็นแรงงานแบบผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความสงบเรียบร้อย เพราะได้มีการเปิดด่านการค้าเสรีเพิ่มขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน และที่สำคัญรัฐบาลได้ดำเนินการเสริมสร้างและรักษาความสำคัญที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับนานาประเทศในภาพรวม กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้ได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม

            ๓การดำเนินงานข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพยายามสร้างเพื่อลดความขัดแย้งในด้านการต่างประเทศ และจากเสียงสะท้อนในเวทีกระบวนการปรองดองที่จัดทำขึ้นนั้น ปัญหาสำคัญที่รัฐบาลต้องนำไปดำเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไป  คือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ โดยต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เสริมสร้างความเข้าใจถึงนโยบายการดำเนินการของรัฐบาลอย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมให้ความสำคัญถึงปัญหาด้านเสรีภาพความเท่าเทียมของมนุษย์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้อย่างมั่นคง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี