ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนายจ้าง นำเข้าแรงงานแบบ MOU ย้ำ ! ยังไม่มีนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

กรมการจัดหางาน แนะนายจ้างที่จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ( กัมพูชา ลาว และเมียนม่า) ทำงาน สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ " MOU”  หากพบว่าผิดกฎหมาย  นายจ้างจะมีโทษหนักขั้นต่ำ  400,000 บาท ตามร่างพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ.... ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มิถุนายน นี้

            นายลิขิต  ไพลดำ  จัดหางานจังหวัดราชบุรี  กล่าวถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้น นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ  MOU  เท่านั้น  ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 กรณีคือ

1.นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง  2. นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ โดยนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแต่ยังไม่มีแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยยื่นขอโควตาและคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในเขตพื้นที่ทึ่สถานประกอบการตั้งอยู่ ส่วนกรณีที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วจะต้องการจ้างถูกต้อง ขอให้นายจ้างตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวว่ามี 1. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ที่ด้านหลังเป็นใบอนุญาตทำงานและยังไม่หมดอายุ 2. มีหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ประทับตราวีซ่า Non  Immigrant L – A ที่ยังไม่หมดอายุ 3.มีใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงินที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งให้นายจ้างไปติดต่อขออนุญาตทำงานหรือขอเปลี่ยนนายจ้างแล้วแต่กรณี ส่วนนายจ่างที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน ถือเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถจ้างได้

            ทั้งนี้ พบว่า ในปี 2559 มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้า ฯ จำนวน 351,833 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้าฯ จำนวน 227,129 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และในเดือน เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีแรงงานตต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเภท  MOU  จำนวน 403,124 คน ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.การให้บริการต่าง ๆ จำนวน 87,836 คน 2.กิจการก่อสร้าง จำนวน 71,648 คน 3.กิจการต่อเนื่องการเกษตร จำนวน 55,272 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เลขที่ 1/56 – 57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 – 3232 – 2261 – 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694     

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี