ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑,๐๗๕ เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 6 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑,๐๗๕ เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี 

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกิจประยูร โรงพยาบาลราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th หรือ  www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒) ๗๑๙๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี