ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ ๗ บ้านสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 286 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ ๗ บ้านสวาย ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๖๔,๒๐๐  บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)   

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๗ กกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓,๒๑๐ บาท (ค่าแบบ ๓,๐๐๐ บาท ,ค่าภาษี ๒๑๐ บาท ) ได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี เลขที่๘๘ หมู่ ๑ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี โทร. ๐-๓๒๗๓-๗๑๘๕ ต่อ ๑๒


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี