ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดตั้งภายในหอพัก

วันที่ 9 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สายติดตั้งภายในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินงบประมาณในครั้งนี้  ๑๗๖,๐๐๐ บาท

ขอเชิญยื่นซองพร้อมหลักฐานทั้งหมด ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ งานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการจัดซื้อ พิจารณาในวันถัดไปตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่เว็บไซต์งานบริหารพัสดุ http://supplies.mcru.ac.th/v/ หัวข้อเอกสารการเสนอราคาซื้อ

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี