ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องสุขาชาย จำนวน ๓ ห้อง ห้องสุขาหญิง จำนวน ๓ ห้อง และห้องสุขาคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง

วันที่ 9 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องสุขาชาย จำนวน ๓ ห้อง ห้องสุขาหญิง จำนวน ๓ ห้อง และห้องสุขาคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๒๐,๐๒๖.๐๑ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทยี่สิบหกหนึ่งสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้สนใจเสนอราคาสามารถขอดูสถานที่ก่อสร้างและซื้อเอกสารการสอบราคาได้ ในราคา ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๓๗๒๑๑  ถึง ๓ ในวันและเวลาราชการ

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี