ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

วันที่ 9 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
 

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ๑๒๓/๒๐๒ ถนนเพชรเกษม ซอย ๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ๑๒๓/๒๐๒ ถนนเพชรเกษมซอย ๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://odpc.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๑๐๗๖๑ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี