ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง

วันที่ 9 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 301 คน)
 

             สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานสนับสนุนบริการเขต ๕ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hsso.dyndns.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๓๗๒๕๘, ๐๓๒ –๓๒๑๘๖๓ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี