ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ จำนวน ๑๒ รายการ

วันที่ 9 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

             ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ จำนวน ๑๒ รายการดังนี้

            ๑.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่องๆละ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            ๒.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  ส่งเอกสารได้ครั้งละ  ๓๐ แผ่น  จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท

            ๓.ตู้นิรภัยแบบ ๒ กุญแจ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ ตู้ๆละ ๔๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐ บาท

            ๔.เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐x๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๑ เครืองๆละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท

            ๕.เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ ๑๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่องๆละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

            ๖.ตูบานเลื่อน ๒ ตอน ตอนบนเป็นกระจก ตอนล่างทึบ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕ ตู้ๆละ  ๑๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท

            ๗.เครื่องนับธนบัตร  แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน  ๑ เครื่องๆละ  ๕๓,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๕๓,๐๐๐ บาท

            ๘.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  (DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า  ๑๓  ล้านพิเซล จำนวน ๑ กล้องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

            ๙.เครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุโทรคมนาคม)ระบบ VHF/FMชนิดมือถือกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์

จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท

            ๑๐.เครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุโทรคมนาคม) ระบบVHF/FMชนิดเคลื่อนที่(ติดรถยนต์) กำลังส่งไม่น้อยกว่า  ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ  ๒๔,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท

            ๑๑.เครื่องตรวจอาวุธ แบบเดินผ่าน(ประตู)จำนวน ๑ ชุดๆละ๒๗๐,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

            ๑๒.เครื่องตรวจอาวุธ แบบมือถือ จำนวน ๒ ชุดๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒ รายการ  เป็นเงิน  ๘๘๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ    ส่วนคลัง  ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป    ห้องประชุมไกล่เกลี่ย  ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนคลัง  ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการหรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smkc.coj.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๑๖๘๗๓ ต่อ ๑๐๘,๑๑๔


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี