ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE ๑๐๐ MG. TABLET

วันที่ 16 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  REBAMIPIDE ๑๐๐ MG. TABLET  จำนวน ๑๔๔,๐๐๐  เม็ด   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.    ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๒๗๙๑๙, ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี