ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

วันที่ 16 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 

              มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี  มีความประสงค์จะประมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดใช้งานไม่ได้ หมดสภาพ  จำนวน    คัน  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคา สามารถขอดูสภาพพัสดุชำรุด  ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  ณ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

            กำหนดประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.    ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

            ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้    งานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ ๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ ๑๑๑๐, ๑๑๙๙  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี