ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัสดุ จำนวน ๑ รายการ

วันที่ 16 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

            มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัสดุจำนวน ๑  รายการ 

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ  งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๒๖-๑๗๙๐-๗ ต่อ ๑๑๑๐,๑๑๙๙ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี