ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๒๘ เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ ๒

วันที่ 17 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๒๘ เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ ๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกิจประยูร โรงพยาบาลราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒) ๗๑๙๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี