ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนความมั่นคง กอ.รมน.1374 กอ.รมน.จว.ราชบุรี

วันที่ 28 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)
 
          พลตรี สมบัติ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยคุกคามที่มีอยู่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยลำดับ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเรื่องยาเสพติด บุคคลต่างด้าว การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความแตกแยกและใช้ความรุนแรงต่อกัน ล้วนสร้างความสูญเสียให้กับสังคมและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลทั่วไปถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุรี หากพบเห็นพฤติกรรมหรือการดำเนินการใดใด ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ยาเสพติด บุคคลต่างด้าว การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกทำลายป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความแตกแยกและใช้ความรุนแรงต่อกัน โทรแจ้งสายด่วน กอ.รมน.1374 ฟรีทุกเครือข่าย โทรจากที่ใดใดในจังหวัดราชบุรี สายจะถูกโอนไปที่ กอ.รมน.จว.ราชบุรี จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวของท่านเพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อนำสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวจังหวัดราชบุรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสู่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไป///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี