ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 378 คน)
 

            นายจิระศักดิ์  วิเศษสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  ตามที่ได้มีการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรีมีเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๓๐ ชุมชน ๒๒๗ โครงการงบประมาณ ๒๑๗,๖๙๔,๔๐๔ บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน) และได้กำหนดจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี