ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ราชบุรีประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
 

           นายนเรศ  วงศาโรจน์  ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 และกำหนดวันสอบแข่งขันในวันที่ 24 กันยายน 2560 และได้กำหนดให้สถานศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรีเป็นสนามสอบแข่งขัน ดังนี้ 1.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ผู้ประสานงานนายนิวัตร วงศ์วิลัย 032-211415 นายจงกล เดชอัมพร 081-4959140 จำนวนที่นั่งสอบ 525 คน 2.โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ผู้ประสานงาน นายจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า 032-211400 นางสาวปัณฑ์ธนิต ศรีสุข 081-8584089 จำนวนที่นั่งสอบ 1,365 คน  3.โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ผู้ประสานงาน นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย 081-7365900 นางสาวเนตรนภิศ มุขยพาณิชย์ 092-2767467 จำนวน ที่นั่งสอบ 1,750 คน 4.โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา ผู้ประสานงาน นายพรรษกริช เกตุรัตน์ 098-4634721 นายพิชิต เรือนทองดี 086-6633211 จำนวนที่นั่งสอบ 1,120 คน  5.โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ผู้ประสานงาน นายวรากุล หงส์เทียบ 032-241004 นางวิกานดา แก้วใสทัพ 081-4988792 จำนวนที่นั่งสอบ 1,050 คน 6.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ผู้ประสานงาน นายประทีป จำปาศรี 032-347280 นายธนกฤต พราหมณ์นก 089-6102526 จำนวนที่นั่งสอบ 1,400 คน 7.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผู้ประสานงาน นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ 032-337302 นายปรีชา อนันต์พินิจกุล 081-8589724 จำนวนที่นั่งสอบ 3,150 คน 8.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ผู้ประสานงาน นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ 032-337039 นางสุวดี คนชอบ 085-9617654 จำนวนที่นั่งสอบ 2,380 คน 9.โรงเรียนวัดเขาวัง ผู้ประสานงาน นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ 032-337931 นายบุญส่ง อนุกูลวงศ์สกุล 089-8004273 จำนวนที่นั่งสอบ 2,100 คน

            จึงขอประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันในวันที่ 24 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณสนามสอบ หากพบการทุจริตแอบอ้างเรียกรับเงินการสอบแข่งขันเป็นพนักงานท้องถิ่น สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-241-9014,02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 062-601-1331,081-918-4852 หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี