ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเตรียมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ์

วันที่ 31 ต.ค. 2554 )
 
            จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เข้าร่วมในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด หรือแหล่งน้ำที่ประชาชนเคารพเลื่อมใส หรือแหล่งน้ำที่เคยใช้ประกอบพิธี อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง แล้วนำมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ สถานที่ที่สำคัญหรือพระอารามหลวงของจังหวัด ต่อจากนั้นนำมามอบให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในกรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดพิธีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยน้ำพระพุทธมนต์จะบรรจุในพระเต้าปทุมนิมิตทอง เงิน นาก และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยจะจัดขบวนอัญเชิญพระเต้าปทุมนิมิตทอง เงิน นาก ซึ่งบรรจุน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
            สำหรับจังหวัดราชบุรีนั้น ได้ดำเนินการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ "สระโกสินารายณ์” หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และกำหนดสถานที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๙ น. จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
                     
ณิชารี ภควัตชัย/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี