ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ 25 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 327 คน)
 

          นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะกรรมการการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER๒๐/๒๐๑๓ เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” เมนูย่อย "บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ ๑.บทความเรื่อง โดนรื้อบ้านครับ ๒.บทความเรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา ๓.บทความเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง  ๔.บทความเรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล....เปิดเผยได้หรือไม่


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี