ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อและการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด

วันที่ 31 ต.ค. 2554 )
 
           สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรเกี่ยวกับการรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดที่ไม่เป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ซื้อหัวมันสำปะหลังสดเพื่อผลิตหรือจำหน่าย ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อตามหลักเกณฑ์ กรณีที่ราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด มีความสัมพันธ์กับคุณภาพหรือสิ่งเจือปน ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย และหากจะมีการหักลดน้ำหนัก สิ่งเจือปนหรือรายการอื่นใดจากราคาที่รับซื้อ ให้แสดงรายละเอียดไว้ให้ชัดเจนและครบถ้วน กรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็นการฝ่าฝืนดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 032-315150
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี