ข่าวประชาสัมพันธ์
แรงงานที่ต้องการไปทำงานในประเทศอิสราเอลติดต่อได้ที่จัดหางานจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 ต.ค. 2554 )
 
               นางสาวปัทมพร ผุดแก้วเพชร จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ลงนามความตกลงด้านแรงงานร่วมกับรัฐบาลอิสราเอล เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเงิน 69,306 บาท มีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างเหมา 2 ปี และอาจได้รับการต่ออายุได้นานถึง 5 ปี 3 เดือน อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ36,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าภาษี ค่าประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก และค่าสาธารณูปโภค จะมีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่รวมค่าล่วงเวลา อยู่ที่ประมาณ 25,620 บาท จัดหางานจังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.032-322261-2
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี