ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 

               นางสาวสุภลักษณ์  ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38 คน ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ คุณสมบัติ เป็นกลุ่มหรือองค์กรของเด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป โดยทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม และรวมตัวกันทำกิจกรรมในประเทศไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งต้องเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ด้านเอดส์ เพศศึกษา ,ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด,ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ,ด้านการศึกษา,ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ด้านสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน ,ด้านการเมืองและประชาธิปไตย ,ด้านสื่อ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ,ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ,ด้านชนเผ่าและชาติพันธุ์,ด้านคนพิการ ด้านผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก,ด้านการทำงานกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม,ด้านการลดความรุนแรงและการใช้สันติวิธี,ด้านการลดความรุนแรงและการใช้สันติวิธี,ด้านเกษตรกรรมการพัฒนาอาชีพ ,ด้านชุมชนและชุมชนแออัด,ด้านเครือข่ายสภานักเรียน องค์การนิสิต นักศึกษา ,ด้านเพศวิถีและด้านอื่น ๆ เปิดรับลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

            บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรีได้ทราบเพื่อมายื่นลงทะเบียนใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 68 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170 โทร.032-399238


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี