ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 17 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 537 คน)
 

             นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้ สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ 1111 และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไตรมาสมี่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 42,607 ครั้ง รวมจำนวน 26,106 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรำคาญ รองลงมาคือ การเสนอและตรากฎหมาย การปฏิรูปประเทศ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย และไฟฟ้า ทั้งนี้ สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ คิดเป็นร้อยละ 88.71 และอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 11.29 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงยุติธรรม  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี และปทุมธานี

            การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จัดได้ว่าเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลายขั้นตอน และหลายระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสนอความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วย จึงจำเป็นที่ภาครัฐต้องให้ความสนใจในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าว และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางดำเนินการเพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการประมวลผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ทุก 3 เดือน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี