ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561

วันที่ 22 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 

             สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560  ดังนี้

            1.ทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561ทันบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th โดยมีทุน 8 ประเภททุน ดังนี้

            1.1ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ   จำนวน       51  ทุน

            1.2ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  จำนวน  11  ทุน

            บรรจุก่อนไปศึกษาต่อ

            1.3ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) จำนวน 5  ทุน

            1.4ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 106  ทุน

            1.5ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)   จำนวน    5   ทุน

            1.6ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข    จำนวน    5  ทุน

            1.7ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์   จำนวน   2   ทุน

            และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

            1.8ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน   15  ทุน

            2.ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 43 ทุน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th 

            ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ. ที่ http://www.ocsc.go.th,http://scholar.ocsc.go.th,http://uis.ocsc.go.th

         


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี