ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบิดาเด็ก

วันที่ 28 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 293 คน)
 

            นางสาวสุภลักษณ์  ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ได้รับ เด็กหญิงแป้ง ปัจจุบันอายุ 1 ปี 6 เดือน เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 บุตรของนายอยู่ และนางสาวมูซัน เข้าไว้ในความอุปการะ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลนพรัตราชธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้รับตัวเด็กหญิงจริยา ชาญรักษ์ หรือน้องจ๊ะจ๋า เกิดวันที่ 17 เมษายน 2556 อายุ 4 ปี 7 เดือน และเด็กหญิงอรอุมา ชาญรักษ์ หรือน้องจุ๊กแจง เกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2557อายุ 3 ปี 3 เดือน ไว้ในความอุปการะ จากหลักฐานระบุว่ามารดาเด็กชื่อ นางสาวจริยา สวดมนต์ และบิดาเด็กชื่อนายธนวัฒน์ ชาญรักษ์ เนื่องจากเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้

            เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กดังกล่าวได้เป็นไปอย่างเหมาะสม หากผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักบิดาหรือเป็นญาติของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและขอให้นำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และโปรดติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เลขที่ 68 หมู่ 2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี หรือโทร 0-3239-9238 หรือติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือโทร 0-2583-8314 ต่อ 119  และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เลขที่ 2/40 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือโทร 0-2577-2347 ต่อ 14-15 ในวันและเวลาราชการโดยด่วน เพื่อจักได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสมต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี