ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมวางมาตรการ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
 

นายสมชัย เอียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ในวันที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕60 ถึง 3 มกราคม ๒๕๖1 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องหลายวัน โดยจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆ และเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือทำบุญตามวัดต่างๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง ที่มีการเดินเรือเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงออกประกาศฯ เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือและประชาชนดังนี้

1. โป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ หรือผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ติดป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะสามารถรับน้ำหนักได้ โดยติดไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ต้องมีพวงชูชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้เพียงพอ ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเทียบเรือและทางขึ้น-ลง จัดเจ้าหน้าที่และให้มีที่กั้นทางขึ้น – ลงโป๊ะเทียบเรือ เพื่อควบคุมไม่ให้ประชาชนลงไปบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ และให้เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตกน้ำด้วย

2. เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือ ให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวเรือและเครื่องจักร ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน เรือโดยสารต้องมีป้ายระบุจำนวนคนโดยสารติดตั้งไว้ที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ห้ามเรือทุกลำบรรทุกคนโดยสารเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด ต้องเปิดโคมไฟเรือตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นและห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ เกี่ยวกับโคมไฟที่ระบุไว้ตามกฎหมายหรือทำให้ลักษณะความชัดเจนของโคมไฟเปลี่ยนไป ในการนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเดินเรือว่าง ให้ระมัดระวังไม่ให้กีดขวางต่อการเดินเรือขึ้น-ล่องด้วย ห้ามผู้โดยสารและห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตราย หรืออุบัติเหตุ

3. ประชาชนทั่วไป ผู้โดยสารเรือที่ว่ายน้ำไม่ได้ เมื่อลงเรือควรสวมเสื้อชูชีพหรือนั่งใกล้อุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในเรือทุกครั้ง ควรแต่งกายที่สามารถถอดออกได้ง่าย รองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าหุ้มส้น และไม่ควรใช้ชนิดเชือกผูก ควรยืนคอยบนท่าเทียบเรือ การขึ้น – ลงเรือจะต้องรอให้เรือจอดเทียบโป๊ะเทียบเรือให้เรียบร้อยก่อน และห้ามแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงในเรือแล้วห้ามนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ หลังคาเรือ ในขณะที่เรือเอียงหรือเรือโคลงอย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่นและอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เรือจมได้ ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือและหากอยู่บนฝั่ง บนโป๊ะเทียบเรือ หรือท่าเทียบเรือ ห้ามจุดดอกไม้ไฟไปที่ท่าเรือ เพราะจำทำให้เกิดอันตรายแก่เรือและประชาชนที่อยู่ภายในเรือได้ และประชาชนที่จะมาลอยกระทงบนโป๊ะท่าเทียบเรือ ห้ามลงมาบนโป๊ะเทียบเรือจนเกินจำนวนคนที่กำหนดไว้และในขณะทำการลอยกระทงให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากคลื่นของเรือที่แล่นสัญจรไป-มา หรือเรือที่จะเทียบเข้าท่า โดยขอให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี