ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
 

             สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ดังนี้

            เปิดรับสมัคร จำนวน 3 หลักสูตรๆ ละ 60 คน ณ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-3460-0161 หรือทางอีเมล์ region8.news1@gmail.com ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 1.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561  ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2561 2.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 3.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  10 เมษายน 2561

            กำหนดการฝึกอบรม ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี เลขที่ 168/18 หมู่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 1.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน  3   วัน 2.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561  จำนวน  4  วัน 3.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561  จำนวน  3  วัน

            ผู้สมัครในระดับกลางจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้น และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปผู้ที่ผ่านการอบรมระดับกลางมาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมระดับสูงได้

            สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 40 คน ในหลักสูตรระดับต้นและระดับกลาง และไม่น้อยกว่า 30 คน ในหลักสูตรระดับสูง ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 1.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ค่าสมัคร 3,000 บาท/คน 2.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ค่าสมัคร 3,500 บาท/คน        3.หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ค่าสมัคร 4,000 บาท/คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี