ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาสถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ประจำปี 2560

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

            พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยกล่าวถึง การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานรัฐต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพใน 2 มิติ คือ ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และการใช้เทคโนโลยีไอซีทีเดิมในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเป็นหลักฐานประกอบในการทำธุรกรรมของหน่วยราชการ ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงการบริหารงานของรัฐบาลยุคก่อนปี 2558 ว่ารัฐบาลยุคก่อนเป็นรัฐบาลแมนนวล ซึ่งมีการใช้การประสานงานด้วยวาจาและใช้เอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบกัน รัฐบาลดิจิทัลมีการใช้เอกสารลดน้อยลงข้อมูลยังคงอยู่ ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ของประชาชน อาทิ การโอนที่ดิน ในสมัยก่อนต้องมีการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหากมีการทำนิติกรรมในลักษณะของมีผู้แทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน การกู้เงินต้องไปแสดงตัวที่ธนาคาร ซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลแมนนวล ต้องมีการต่อคิว เขียนกรอกคำร้อง ถ้ามีการไปใช้บริการข้ามหน่วยราชการ ต้องรอนานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าง ไม่พร้อม ไม่มีการประสานงานกัน แต่เมื่อเป็นรัฐบาลดิจิทัลต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด มีการปรับเรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ รวมทั้งตัวบุคคล ซึ่งจะต้องปรับให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการ รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงมีโรคแมปในการดำเนินการ ต้องตอบโจทย์การทำงานที่เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

            ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้บรรยายถึงกรณีภาครัฐไทยมีความพร้อมแค่ไหนกับรัฐบาลดิจิทัล และรายงานผลการศึกษาประเด็นความสำคัญกับความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ได้ทำการสอบถามหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ United Nations e-Government Survey 2016 ประเทศไทยได้อันดับที่ 77 จากทั้งหมด 193 ประเทศ การจัดอันดับของ 2017 Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey จัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 21 จากทั้งหมด 65 ประเทศ ส่วนการจัดอันดับของ DOING BUSINESS 2018 จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 26 จากทั้งหมด 190 ประเทศในส่วนของระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย มีการสำรวจส่วนราชการระดับกรม จำนวน 274 กรม และหน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 1,179 หน่วยงาน มีการวัด 6 มิติ ประกอบด้วย 1.นโยบายและแนวปฏิบัติ 2.ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล 3.บริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย 4.ระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5.โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ 6.เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำมาใช้ ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี