ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 288 คน)
 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิงงามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดโครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี   ผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เล่นเครื่องดนตรีไทยหรือสากล ,ด้านนาฏศิลป์ไทย , มีความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิม ลูกทุ่ง ไทยสากล เป็นต้น ประเภทศิลปวัฒนธรรมที่รับเข้าศึกษา คือ 1.ประเภทดนตรี 2.ประเภทนาฏศิลป์ไทย 3.ประเภทขับร้อง  การขอรับ/ยื่นใบสมัครและอัตราค่าสมัคร 1.สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง www.admission.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 15 – 30 มกราคม 2561  เวลา  09.00 – 20.00 น. 2.อัตราค่าสมัคร 200 บาท และค่าสมัครทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 300 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท

           

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี