ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 

ด้วยสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองไทยที่มีต่อประเทศชาติ    พวกเราทุกคนขอให้คำมั่นต่อกันว่า จะสามัคคีปรองดอง และร่วมมือร่วมใจกันอย่าง จริงจังในการนำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ พวกเราทุกคนมุ่งหวัง      โดยยึดถือกรอบความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดังต่อไปนี้

๑.คนไทยทุกคน  พึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง      เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ตลอดจนพึงมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ในกรอบของกฎหมาย มีส่วนร่วมกับ การเมืองภาคประชาชน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และส่งเสริมสถาบันการเมือง ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและยอมรับผลการเลือกตั้ง            ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา     

๒.คนไทยทุกคน  พึงน้อมนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ การดำรงชีวิตประกอบอาชีพอย่างสุจริตพึ่งพาตนเองได้         มีคุณธรรมจริยธรรมมีไมตรีจิตต่อกันและร่วมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจฐานราก ที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี สนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง   รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อ ยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

๓.คนไทยทุกคน  พึงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการ ดำเนินชีวิต   มีความซื่อสัตย์ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทจุรติและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ     รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ            เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจาก การคอร์รัปชัน

            ๔.คนไทยทุกคน  พึงร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า   ยอมรับและ เชื่อมั่นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่

สุจริตและเป็นธรรม โดยคนไทยพึงมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง

บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

            ๕.คนไทยทุกคน  พึงให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิต    การสาธารณสุข  ตลอดจนการศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน สามารถดำรงตนอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข   

๖.คนไทยทุกคน  พึงเคารพ เชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม         

๗.คนไทยทุกคน  พึงใช้ความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ และร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

๘.คนไทยทุกคน  พึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตาม กฎกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี         

๙.คนไทยทุกคน  พึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน และสอดคล้องเป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทุกขั้นตอน      

๑๐.คนไทยทุกคน พึงเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี