ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 ม.ค. 2561 )
 

ราชบุรีสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดราชบุรี

           จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 28- ธันวาคม 2560-1 มกราคม ๒๕๖๑ของจังหวัดราชบุรี มีจำนวนการเกิดสะสมอุบัติเหตุ ๖๓ ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ จำนวน ๖๓ ราย  มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย  

          จังหวัดราชบุรี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด กวดขันดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทาง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามหลักปฏิบัติ 4 ห้าม 2 ต้อง  มีการควบคุมดูแลสถานบันเทิงให้เปิด – ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินการร่วมกับทหาร ตำรวจ อำเภอ ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และจัดสายตรวจเพื่อเฝ้าระวัง สอดส่งบุคคลและสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายและก่อความวุ่นวายในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานด่านชุมชน เน้นการตรวจสอบ ยับยั้งผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่ยง ดื่มสุราแล้วขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น การขับรถความเร็วสูง คึกคะนอง การซ้อนท้ายที่ไม่เหมาะสม เมื่อพบเห็นบุคคลดื่มสุราแล้วขับ ให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้หยุดพักผ่อนจนกว่าจะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย หรือมีผู้ไม่ดื่มมาขับรถแทน

นอกจากนี้ ยังฝากประชาสัมพันธ์มายังผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้เดินทางอย่างมีความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้  คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ควรหยุดพักรถเป็นระยะ หากต้องเดินทางไกล  เคารพกฎจราจร ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับรถย้อนศร  เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงหรือหลับใน  เมาไม่ขับ  ไม่ขับรถเร็ว  และงดการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ หากกรณีเกิดอุบัติเหตุแจ้งสายด่วน 1669 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584

0000000000000000000000000


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี