ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีกำชับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

วันที่ 3 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกันเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาถชพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรมซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2561

            จังหวัดราชบุรีขอให้พื้นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป  ข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัด หรือ ศาสนสถาน สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร  หอพัก ซึ่งจัดสำหรับให้ผู้พักอาศัยในระหว่างการศึกษา ตาม พ.ร.บ. หอพัก สถานศึกษาทุกประเภท สถานีบริการเชื้อเพลิง หรือในบริเวณสถานีบริการเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ ในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ,ท่าเรือโดยสาร,บนทางเท้า, สถานีขนส่ง  เวลาห้ามขาย /ขาย ห้ามขายตลอด 24 ชั่วโมง ในวันมาฆบูชา, วิสาหบูชา, อาสาฬหบูชา, และวันเข้าพรรษา กำหนด เวลาขาย เวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 – 24.00 น. ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังนี้ วัด หรือ ศาสนสถาน สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลและร้านขายยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือ สโมสร สถานีบริการเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการเชื้อเพลิง สถานศึกษา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร สวนสาธารณะฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการกระทำผิด โปรดแจ้ง สถานีตำรวจทุกแห่ง/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-6268 -71 ต่อ 104,105 / ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-2590-3342 / สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี