ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 169 คน)
 

            นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (5) กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 4 (5) เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. ได้ดำเนินการเพื่อรองรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพ้นตำแหน่ง โดยได้ออกประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. เพื่อให้องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุเสนอชื่อผู้แทนที่มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส.

          ให้องค์กรเอกชนเสนอชื่อบุคคลตามแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (แบบ ผส./กผส.01)และหนังสือยินยอมการเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ(แบบ ผส./กผส.02 พร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม -16 กุมภาพันธ์ 2561 ยื่นใบแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ(ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ) หรือยื่นด้วยตนเองในเวลาราชการ ณ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 โซนบี เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0 2642 4337 ต่อ 445 และโทรสารหมายเลข 0 2642 4337 ต่อ 309 โดยสามารถขอแบบเสนอชื่อดังกล่าวได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์กรมกิจการผู้สูงอายุที่ www.dop.go.th

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี