ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)
 

            นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมการท่องเที่ยวว่าได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการนี้ได้ออกระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

            จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มบุคคล/ชุมชน/เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทราบ ทั้งนี้ชุมชนท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ยื่นคำขอผ่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจสอบและรับรองก่อนเสนอคำขอโครงการไปยังกรมการท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.032-322028


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี