ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

วันที่ 5 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 247 คน)
 

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ทางด้านการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยผลการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 มีดังนี้

            1.โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจซึ่งมียอดขายใน 3 ปีที่ผ่านมา ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือดำเนินธุรกิจแต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยการให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อฟื้นฟูกิจการ 1,000 ราย รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 7 ปี ซึ่งปัจจุบัน (12 ธ.ค. 60 ) ได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแล้วจำนวน 427 ราย วงเงินที่อนุมัติรวมทั้งสิ้น 356.02 ล้านบาท

            2.โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือในลักษณะให้กู้ยืมระยะยาว เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบัน (12 ธ.ค. 60) ได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแล้วจำนวน 1,906 ราย วงเงินที่อนุมัติรวมทั้งสิ้น 550.92 ล้านบาท

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี