ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 5 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 

            ปัจจุบันเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริโภคอย่างยิ่ง โดยมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น อาหารปลอดภัย อาหารปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์จึงได้รับความนิยม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมีผลการดำเนินงานที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

            1.มีแปลงใหญ่ 2,535 แปลง เกษตรกร 249,106 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว จำนวน 672 แปลง เกษตรกร 38,054 ราย และส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยใน ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายกว่า 10,000 ศูนย์

            2.รับรองมาตรฐาน GAP เกษตรกร จำนวน 178,989 ราย แบ่งเป็นด้านพืช 130,396 ราย ด้านปศุสัตว์ 16,343 ราย และด้านประมง 32,250 ราย

            3.เฝ้าระวังตรวจสอบสารพิษตกค้างโดยสุ่มตรวจสินค้าจากแปลงที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP 4,814 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐานสารพิษตกค้าง 92.62% โดยตัวอย่างที่เกินมาตรฐานจะถูกตรวจสอบ หากเกษตรกรแก้ไขไม่ได้จะยกเลิกการรับรอง

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี