ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปี 2555-2559

วันที่ 4 พ.ย. 2554 )
 
                     จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาเกษตรปลอดภัยจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555- 2559 โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาเกษตรปลอดภัยดังกล่าว โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
                   สำหรับแผนพัฒนาเกษตรปลอดภัยจะเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิต และจำหน่ายให้ได้มาตรฐานนานาชาติ พัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีที่จะนำมาพัฒนา ได้แก่ ผัก ผลไม้ กุ้ง ปลาสวยงาม และดอกกล้วยไม้ ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น จะเน้นส่งเสริมพัฒนาศิลปะแขนงต่างๆ รวมถึงหัตถกรรมและสินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสินค้าและบริการ ที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ การท่องเที่ยว และสินค้าของท้องถิ่น เช่น ดิน/ตุ๊กตาซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาเกษตรปลอดภัยจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555-2559 ต่อไป
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี