ข่าวเด่นราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการ 2559

วันที่ 12 ม.ค. 2561 )

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการ 2559

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการ 2559

เช้าวันนี้( 11 มกราคม 2561 )ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 รางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปิ่น มาลากุลเมือปี 2506เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่นใจความของพระราชปรารภว่า มีนักเรียนจำนวนมาก มีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นถือปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 สำหรับการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม อีกทั้งเพื่อเชิดชูสถาบันตามคำขวัญของโรงเรียน รักศักดิ์ศรีมีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี

                ภายในงานจัดให้มีการพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิรมงคล การแสดงของนักเรียนบนเวที การแสดงนิทรรศการทางวิชาการอีกด้วย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี