FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ยอดจำหน่ายรวมกว่าสิบล้านบาท

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 277 คน)

จังหวัดราชบุรีประชุมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ยอดจำหน่ายรวมกว่าสิบล้านบาท
 
 
วันนี้(12 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด หรือ คสป. จังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดราชบุรี ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมีวาระที่ประชุมได้รับทราบคือผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละด้านซึ่ง คณะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้สรุปถึงการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมายอดรวมกว่า 10,000,000 บาท
 
 
ขณะที่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อข้าวและผักจากเกษตรกรโดยตรงให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหาแนวทางแก้ไขการจ่ายเงินแก่เกษตรให้รวดเร็วขึ้นและเป็นไปตามระเบียบ ส่วนการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 55 กลุ่ม คือ เกษตร, แปรรูป, และท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อระบุศักยภาพหลัก ผลิตภัณฑ์ ปัญหาและความต้องการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นไปตามแนวทางสานพลังประชารัฐจังหวัดราชบุรี
 
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี