FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กจังหวัดราชบุรีคึกคัก

วันที่ 13 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)


ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กจังหวัดราชบุรีคึกคัก
 
วันนี้ 13 ม.ค. 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยกิจกรรมบนเวทีมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดี มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น การแสดงความสามารถของเด็ก และการจับสลากมอบของรางวัล
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากส่วนราชการ และภาคเอกชน มาร่วมจัด อาทิ การแจกของขวัญและจัดเลี้ยงอาหาร การนำเครื่องยุทโธปกรณ์จากกรมการทหารช่าง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาสาธิตพร้อมจัดแสดง สร้างความสนใจแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี