ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561

วันที่ 16 ม.ค. 2561 )

จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 

 

        วันนี้(16 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. หอประชุมจิตรภักดีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 ที่ ภายใต้คำขวัญ "ศิษย์ดี  ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”  ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

          โดยภายในงานนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วย อ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา และการกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมกันนี้ยังมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย 

000000000000000000000 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี