ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าฯราชบุรีราชบุรีนำข้าราชการแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วันธรรมสวนะ

วันที่ 16 ม.ค. 2561 )

ผู้ว่าฯราชบุรีราชบุรีนำข้าราชการแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วันธรรมสวนะ
           ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
      เช้าวันนี้(16  มกราคม 2561) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ ตามโครงการแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ที่วัดเขาวัง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี และจะหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัด ในวันธรรมสวนะหรือวันพระ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดราชบุรีจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดคุณธรรมนำร่อง และการส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน

00000000000000000000000


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี