ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะเยาวชนอาเซียนฯ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 455 คน)
 

           นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดโครงการ "เยาวชน อาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเผยแพร่พระราชปณิธาน และพระราชดำริ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่น ๆ ที่สนใจน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ รวม ๑๒ ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ    เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการนำคณะเยาวชนอาเซียนฯ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี