ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีจัดตั้งชุมชนวัดห้วยปลาดุกเป็นชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา

วันที่ 23 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

พ.อ.เอกธนา  เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ วัดห้วยปลาดุก ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี มีแนวคิดในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ ด้วยการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและยึดโยงกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี