ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จัดทำ "แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reuse และ Recycle) และหลักการ "ประชารัฐ” 

จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอย ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดลดปริมาณขยะตามหลักการ 3ช:ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ(3Rs : Reuse และ Recycle) เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ ที่สามารถใช้ซ้ำในชีวิตประจำวัน เช่น กระบอกน้ำ ตะกร้า และปิ่นโต เป็นต้น จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลแบบแยกประเภทในสถานที่ทำงานอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ 1.ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีน้ำเงิน สำหรับใส่ขยะมูลฝอยทั่วไป 2.ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีเขียว สำหรับขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ 3.ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีเหลือง สำหรับขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 4.ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีส้ม สำหรับขยะอันตรายหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี