ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 

            พันตำรวจโท ดิตถชาติ  กอสนาน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ อายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้ง และมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะดำรงตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1418581,02-1418581 และ 02-1418899 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี