ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 366 คน)
 

            สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และด้านกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 รุ่น รุ่นละ 160 คน รวมจำนวน 320 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-23 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2561 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 17 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

            ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th/dyouth/โดยกรอกและส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งใบสมัครไปยัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานที่สถาบันการศึกษาสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล สำนักงานจังหวัด(เฉพาะอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2442522


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี